voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op de diensten personenvervoer van DRIVEPLUS (Herman)

 

Artikel 1.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het personenvervoer dat DRIVEPLUS “Herman” aanbiedt aan zijn klanten.

 

Artikel 2.

Betalingen : alle facturen zijn te betalen 10 dagen na factuurdatum.Bij niet voldoening van enige betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning over het achterstallig bedrag een moratoire rente verschuldigd zijn van 1,00 % per maand te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Geschillen worden geregeld door de rechtbank van Leuven.

 

Artikel 3.

Er wordt voor de rit betaald met cash of via overschrijving. Alvorens de rit plaatsvindt, wordt er afgesproken/overeengekomen of er nadien met cash of via overschrijving wordt betaald.

 

Artikel 4.

Bij last-minute boeking € 20,00 bovenop de totale prijs. (last-minute = <24 u)

 

Artikel 5.

DRIVEPLUS “Herman” benadrukt zijn professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde goederen of personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Onze firma zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade. Wanneer er sprake is van een geval van overmacht bij het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip en plaats, kan er echter wel aanspraak gemaakt worden op de verzekering. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 6.

Om in aanmerking te kunnen worden genomen, dienen alle klachten aangaande de factuur of onze diensten, per aangetekend schrijven te geschieden en dit binnen de 7 dagen van datum factuur.

Artikel 7.

Indien het transport wordt geweigerd of door toedoen van de klant geen uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst, wordt de heen-/terugrit aangerekend en is er een schadevergoeding verschuldigd van 20% op het totaalbedrag van de bestelling, met een minimum van € 40,00 + een administratie kost van € 25,00. De klant is gerechtigd op een soortgelijke schadevergoeding als wij het contract vernietigen of door ons toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven. Met uitzondering overmacht.

 

Artikel 7 bis.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens, U dient deze correct door te geven bij reservatie.

Indien de gegevens na het ontvangen van de “bevestiging van reservatie” onjuist zijn en tot op de datum van transport geen correctie is aangevraagd blijft het integraal bedrag van de factuur verschuldigd + een administratie kost van € 25,00.

 

Artikel 7 ter.

Bij wijzigingen binnen de 24u, behoudt DRIVEPLUS “Herman” het recht op annulering of prijsaanpassing.

Artikel 8.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welken hoofde dan ook, voor enige schade veroorzaakt door onze fout of zelfs overmacht.

 

Artikel 9.

Roken, eten of drinken is in geen geval toegelaten in onze voertuigen. Indien door het verrichten van één of meerdere van voorgaande daden schade wordt aangericht aan onze voertuigen, dan heeft de zaakvoerder [Herman Adams (DrivePLUS)] het recht het minimum van de kosten, veroorzaakt door de aangerichte schade, aan te rekenen aan de klant in kwestie.

 

Artikel 10.

Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.

 

Artikel 11.

Bij niet-betaling op de vervaldag van het factuurbedrag zal het bedrag van de verschuldigde factuur met 10 % verhoogd worden met een minimum van 25 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding, de gebeurlijke gerechtelijke onkosten niet inbegrepen.

Artikel 12.

De persoonlijke gegevens vermeld op alle documenten zijn bestemd voor intern gebruik. Zij geven u recht op toegang en eventuele rectificaties voorzien door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 13.

Huisdieren kunnen mee onder strikte voorwaarden, DRIVEPLUS “Herman” behoudt het recht deze te weigeren.

 

Artikel 14.

Alle voorwaarden zijn onder voorbehoud en DRIVEPLUS “Herman” behoudt het recht deze voorwaarden eenzijdig wijzigen.

 

Artikel 15.

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement LEUVEN, zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.