voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden DrivePLUS   (versie 01/09/2018)


Er wordt verondersteld dat de klant kennis heeft en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Indien er bijzondere voorwaarden worden overeengekomen zijn deze ter aanvulling van toepassing. Van toepassing voor alle klanten, reizigers en personen die de taxi- en limousineservice van DrivePLUS gebruiken.


1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het personenvervoer dat DrivePLUS aanbiedt aan haar klanten. Door het reserveren van een service gaat u een contract aan met DrivePLUS.


2. Aanvragen voor het vervoer van personen naar luchthaven, treinstation of andere locatie, gebeuren uitsluitend per mail of via de website. Slechts mits onze instemming kan een aanvraag telefonisch gebeuren. Echter zijn we voor dit laatste niet verantwoordelijk voor misverstanden.


3. Bij de reservatie dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op het aangevraagde vervoer. Dit bevat o.a. de naam, adres, telefoonnummer, aantal personen, bestemming, data en tijdstippen van het vervoer. Voor luchthaven- of stationvervoer houdt dit ook in, het vlucht- of treinnummer van de aankomstreis.


4. Tol , parking kosten en overnachtingskosten van de chauffeur zijn altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.


5. Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld in artikel 3, kan DrivePLUS niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.


6. DrivePLUS is in geen enkel geval verantwoordelijk voor vertragingen, verkeerde boekingen of informatie en de hierdoor eventuele extra aangerekende kosten.


7. Facturen zijn betaalbaar 15 dagen na ontvangst. Bij niet betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder enige vorm van ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding worden aangerekend van 10% op het totaal bedrag. Een nalatigheidintrest van 8% zal eveneens worden doorgerekend ten laste van de klant, in geval de klant zijn facturen niet (tijdig) betaalde. Klachten of bezwaren moeten binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en aangetekend worden doorgegeven om ontvankelijk te zijn. Bij niet tijdige betaling wordt eerst een herinnering gezonden, daarna een aangetekend schrijven, daarin zal ook deze extra kost in rekening gebracht worden; dit ten bedrage van € 7.50.


8. Indien er een transfer wordt geboekt door een reisbureau of onderneming voor derden, zijn eerstgenoemden ook verantwoordelijk voor de kosten indien deze niet gedragen kunnen of willen worden door deze derden.


9. DrivePLUS benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. DrivePLUS zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, en dit ongeacht het soort van mogelijk veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van de transfer ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.


10. DrivePLUS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade door overmacht (bv. files, stakingen, weersomstandigheden, wegenwerken, verkeersdrukte, ...).


11. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar, wanneer ze door ons schriftelijk en aangetekend werden bevestigd.


12. Bij annulatie van een bestelling gelden volgende regels: 4 dagen voor de bestelling : geen kosten voor de klant. Tot maximum 2 dagen voor de bestelling wordt 20% van het bedrag aangerekend. Bij annulatie minder dan 48 u voor vertrek wordt er 50% aangerekend, en bij annulatie op minder dan 24 u voor vertrek wordt er 90 % van het totale bedrag van de offerte aangerekend. Bij een "no show" wordt de volledige (100%) van de prijsofferte aangerekend. Uiteraard wordt er ook hier een ontvangstbewijs of factuur uitgereikt naargelang het gaat over een particuliere dan wel professionele (BTW nummer) klant. Op deze wijze kan de klant zich richten tot zijn/haar annulatieverzekering.


13. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Vlaams-Brabant zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.


14. Huisdieren mogen mee onder voorwaarden van schriftelijk akkoord DrivePLUS.


15. Het is ten strengste verboden te roken, voeding of dranken te gebruiken in de voertuigen m.u.v drinkwater.